Privacybeleid

Algemene informatie over gegevensbescherming

Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw belangstelling. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons zeer belangrijk. Voor de verwerking van gegevens gelden de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG), de telemediawet (TMG) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO). De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

Michael Verfürth

An der Heide 69
D – 47199 Duisburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)15736666001

E-Mail: info@ferienhaus-ijssel-chalet.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt. Wat de gebruikte termen betreft, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR).

Verzameling en opslag van persoonsgegevens bij bezoek aan onze website

Tijdens het eenvoudige gebruik van onze website, d.w.z. zonder ons op een andere manier informatie te sturen (bijv. via een contactformulier/e-mail), verzamelt de webhost van de pagina’s (ALL-INKL) alleen gegevens die uw browser automatisch aan de server doorgeeft (zogenaamde „server log files“). De volgende gegevens worden tijdelijk zonder uw tussenkomst verzameld en opgeslagen totdat zij automatisch worden gewist:

  • IP-adres van de aanvragende computer,
  • datum en tijd van toegang,
  • naam en URL van het opgevraagde bestand,
  • website van waaruit toegang is verkregen (referrer URL),
  • gebruikte browser en, indien van toepassing, het besturingssysteem van uw computer, alsmede de naam van uw toegangsprovider.

Bovengenoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Zorgen voor een vlotte verbinding van de website,
  • Zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website,
  • evaluatie van de veiligheid en de stabiliteit van het systeem, alsmede
  • voor verdere administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is artikel 6 (1) zin 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Evenzo vloeit een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO voort uit de hierboven opgesomde doeleinden voor gegevensverzameling. Deze gegevens zullen niet worden doorgegeven of samengevoegd met andere gegevensbronnen, bijvoorbeeld om conclusies te trekken over uw persoon. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband evenmin plaats. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik. Bijvoorbeeld om in geval van een cyberaanval voldoende informatie te verstrekken aan rechtshandhavingsinstanties.

Opmerking over de verwerking van ordergegevens
Wij hebben met onze webhost ALL-INKL een contract voor de verwerking van bestelgegevens gesloten, waarin wij ALL-INKL verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Contactformulier en e-mail

Wij bieden u op onze website de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via een contactformulier. Het is ook mogelijk contact met ons op te nemen via het opgegeven e-mailadres. Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in het kader van een algemeen contactverzoek per e-mail of contactformulier, bewaren wij slechts zolang dit nodig is voor de desbetreffende correspondentie.

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. De gegevens van het contactformulier zijn:

Naam, e-mailadres, telefoonnummer, boekingsperiode, onderwerp, onderwerp van het verzoek

Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De gegevensverwerking met het doel contact met ons op te nemen, gebeurt overeenkomstig art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DSGVO op basis van uw vrijwillig gegeven toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die tot de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast. De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens en de gegevens die u per e-mail verstuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te wissen, uw toestemming voor het opslaan van deze gegevens intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat wij de verwerking van uw aanvraag hebben voltooid). Verplichte wettelijke bepalingen – met name de bewaartermijnen – blijven onverlet.

Verwijzing naar SSL-versleuteling
Wij gebruiken SSL-encryptie om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals vragen van klanten die via het contactformulier naar ons worden verzonden. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de string „https://“ en het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser bij het opnieuw oproepen van de website op unieke wijze kan worden geïdentificeerd.

Der Einsatz von Cookies dient vor allem dazu, die Nutzung unseres Het gebruik van cookies dient in de eerste plaats om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Wij gebruiken zogenaamde „sessiecookies“ om te herkennen dat u reeds afzonderlijke pagina’s van onze website hebt bezocht. Deze cookies worden automatisch verwijderd nadat u onze site hebt verlaten. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en van daaruit doorgestuurd naar onze website. Daarom hebt u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies uitschakelen of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen te allen tijde worden gewist. Dit kan ook automatisch gebeuren. Als de cookies voor onze website worden gedeactiveerd, is het wellicht niet meer mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld veel advertentiecookies van bedrijven beheren via de Amerikaanse site www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies te bieden (bijv. actueel reserveringsplan met directe boekingsoptie en weergave van prijzen) worden opgeslagen op basis van Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren of cookies van reclamepartners) worden opgeslagen, worden deze cookies van derde aanbieders in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Gebruik van sociale plugins en analyse-instrumenten
In het kader van de tenuitvoerlegging van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (DSGVO) en de schandalen op het gebied van gegevensbescherming in het verleden, hebben wij besloten om alle plugins voor sociale netwerken en de analysedienst „Google Analytics“ bij de exploitatie van onze website te deactiveren.

Integratie van andere diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals video’s van YouTube, kaarten van Google Maps of OpenStreetMap, lettertypes van Google Web Fonts, RSS-feeds of afbeeldingen van andere websites in dit online-aanbod zijn geïntegreerd. Dit vereist altijd dat de aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is dus noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u (bezoekers en gebruikers van dit online-aanbod) uitgebreide rechten van de betrokkene (informatie- en interventierechten) ten aanzien van de voornoemde verantwoordelijke voor de verwerking met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, waarover wij u hierna informeren:

Recht op bevestiging
U hebt het recht om bevestiging te vragen over de verwerking van de betrokken gegevens. (zie art. 15 DSGVO)

Recht op informatie
Overeenkomstig art. 15 DSGVO heeft u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te vragen over de opgeslagen gegevens die op u betrekking hebben.

Recht op correctie
Je hebt volgens. Art. 16 DSGVO het recht om de aanvulling van de u betreffende gegevens of de correctie van de u betreffende onjuiste gegevens te eisen.

Recht op verwijdering
Overeenkomstig art. 17 DSGVO heeft u het recht te eisen dat de gegevens in kwestie onverwijld worden gewist, of subsidiair, overeenkomstig art. 18 DSGVO, beperking van de verwerking van de gegevens te eisen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht te verzoeken dat de gegevens die op u betrekking hebben en die u ons hebt verstrekt, u worden toegezonden in een gangbaar en machineleesbaar formaat, overeenkomstig art. 20 DSGVO.

Recht van beroep
Overeenkomstig art. 77 DSGVO heeft u ook het recht om bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit een klacht in te dienen in geval van inbreuken op de wetgeving inzake gegevensbescherming. Een lijst van de respectieve bevoegde functionarissen voor gegevensbescherming is te vinden op
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
kan worden opgeroepen.

Recht van herroeping
U hebt het recht om de gegeven toestemming overeenkomstig artikel 7, lid 3, DSGVO met werking voor de toekomst in te trekken.

Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten I

Recht van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen overeenkomstig artikel 6 (1) zin 1 lit. f DSGVO, heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 21 DSGVO, mits er redenen zijn die voortvloeien uit uw bijzondere situatie of het bezwaar is gericht tegen directe reclame. In het laatste geval beschikt u over een algemeen recht van verzet, dat door ons ten uitvoer wordt gelegd zonder dat een specifieke situatie wordt gespecificeerd.

Indien u gebruik wenst te maken van uw recht op herroeping of verzet, volstaat het een e-mail te sturen naar info@ferienhaus-ijssel-chalet.de.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden gewist of de verwerking ervan wordt beperkt in overeenstemming met de artikelen 17 en 18 DSGVO. Voor zover dit in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring niet uitdrukkelijk is vermeld, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra zij niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke bewaarplichten. Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Overeenkomstig de wettelijke voorschriften in Duitsland wordt de opslag met name verricht gedurende 6 jaar overeenkomstig § 257 lid 1 HGB (handelsboeken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstukken, enz.) en gedurende 10 jaar overeenkomstig § 147 lid 1 AO (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belastingheffing, enz.)

Gegevensbeveiliging

Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsprocedures worden regelmatig herzien en aangepast aan de technologische vooruitgang.

Actualiteit en wijziging van dit privacybeleid

Dit privacybeleid is momenteel geldig en is van mei 2018.

Als gevolg van de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen daarop of als gevolg van gewijzigde wettelijke of reglementaire vereisten, kan het noodzakelijk worden om dit privacybeleid te wijzigen. De thans geldende verklaring inzake gegevensbescherming kan op deze pagina worden geraadpleegd.